Statuten & Reglement

STATUTEN

NAAM EN ZETEL
DUUR EN BOEKJAAR 
DOEL
LEDEN
DONATEURS
VERPLICHTINGEN
EINDE LIDMAATSCHAP
GELDMIDDELEN
ALGEMENE VERGADERING
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE
VERGADERING
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
STATUTENWIJZIGING
ONTBINDING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BESTUUR
ALGEMENE VERGADERING
COMMISSIES
SLOTARTIKEL

16 oktober 1989

==================================================================
Na een besluit in de algemene ledenvergadering van 11 oktober 2016
worden de artikelen 8-3b, 9, 10-3, 10-4 en 10-5 niet meer van
toepassing verklaard.
Dit concept besluit was vermeld in de agenda, die meer dan 2 weken
eerder verstuurd is en dit besluit is unaniem genomen.
==================================================================

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1:
De vereniging draagt de naam Badminton Vereniging Zevenhuizen.
Zij heeft haar zetel te Zevenhuizen (Zuid- Holland).

DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 2:
De vereniging is op één december negentienhonderd zes
en zeventig opgericht onder de naam Badminton Vereniging Zevenhuizen.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3:
Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot en met
één en dertig juli.

DOEL

Artikel 4:
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het beoefenen
van de badmintonsport te Zevenhuizen in de ruimste zin des woords.

Artikel 5:
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van
oefeningen, het spelen van wedstrijden en voorts door andere
wettige middelen, welke aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN

Artikel 6:
1.   De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. Waar in deze
     statuten wordt gesproken van ledenof lid worden/wordt 
     daaronder verstaan zowel leden als ereleden, tenzij het 
     tegendeel blijkt.

2.a. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid
     door het bestuur zijn toegelaten. Minderjarigen hebben bij
     de aanvraag van het lidmaatschap de schriftelijke toestemming
     nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger.
     In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek
    
van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene 
     vergadering tot toelating worden besloten.
  b. De leden zijn onderverdeeld in seniorleden en juniorleden.
     Senioreden zijn zij die de bij huishoudelijk reglement
     vastgestelde leeftijd hebben bereikt.
     Juniorleden zijn zij, die de leeftijd van seniorleden nog
     niet hebben bereikt.

 3.  Op voorstel van het bestuur of tenminste tien
     stemgerechtigde leden kan de algemene vergadering een lid
     wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot
     ere-lid benoemen.

DONATEURS

Artikel 7:
1.   Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de
     vereniging financieel steunen en
door het bestuur als
     donateur zijn toegelaten.
     Aanmelding als donateur geschiedt schriftelijk, waarbij het
     bedrag der jaarlijkse
bijdrage dient te worden vermeld.

2.   Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan
     welke hun bij of krachtens
de statuten zijn toegekend of
     opgelegd.
     De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen
     tijde door het bestuur
of de donateur door opzegging worden
     beëindigd met dien verstande dat bij opzegging
door de
     donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar
     in het geheel
verschuldigd blijft.

VERPLICHTINGEN

Artikel 8:
1.   De leden zijn verplicht jaarlijks een, op voordracht van het
     bestuur en door de algemene
vergadering vastgestelde
     contributie te betalen; ereleden zijn vrijgesteld van de
     verplichting
tot betaling van contributie.

2.   Schade aangericht door een verenigingslid en welke op de
     vereniging wordt verhaald dient
door het desbetreffende lid
     aan de vereniging te worden vergoed.

3.   De leden zijn verplicht:
     a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de
        besluiten van het bestuur,
de algemene vergadering en alle
        overige personen en commissies die krachtens de
statuten
        door de algemene vergadering belast zijn met een nader
        omschreven taak en
aan wie daarbij door de algemene
        vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend,
na te
        leven;
     b. de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen
        van de Nederlandse Badminton
Bond, hierna te noemen: NBB
        alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na
        
te leven en zich te onthouden van handelingen of
        gedragingen waardoor de belangen van
de badmintonsport
        in het algemeen en die van de NBB in het bijzonder op
        onredelijke
wijze worden benadeeld.

Artikel 9:
De vereniging is bevoegd om een lid als lid aan te melden bij de
NBB; het bestuur draagt voor deze
aanmelding steeds onverwijld
zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de NBB.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 10:
1.   Het lidmaatschap eindigt door:
     a.   overlijden van het lid;
     b.   schriftelijke opzegging door het lid;
     c.   opzegging door het bestuur namens de vereniging;
     d.   royement door het bestuur.

2.   Royement kan worden uitgesproken tegen een lid dat in strijd
     handelt met de statuten of
het huishoudelijk reglement of
     door wangedrag de vereniging benadeelt.
     Royement door het bestuur dient te worden bekrachtigd door
     de algemene vergadering met
een meerderheid van tenminste
     twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.   Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de NBB wordt ontzet
     is de vereniging reeds op die grond
verplicht om, na
     kennisneming van het uitgesproken royement, de betrokkene met
     onmiddellijke
ingang als lid van de vereniging te schorsen en
     na onherroepelijk worden van het uitgesproken
royement:
     door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het
     lidmaatschap van de vereniging 
over te gaan.

4.   Wanneer een lid het lidmaatschap van de NBB heeft opgezegd
     danwel de NBB aan het lid
het lidmaatschap van de NBB heeft
     opgezegd, wordt door de vereniging aan betrokkene het
     
lidmaatschap van de vereniging opgezegd.

5.   De vereniging is bevoegd om na de beëindiging van het
     lidmaatschap van een lid, anders dan
door overlijden, of
     na opzegging van haar lidmaatschap van de NBB namens
     betrokkene diens
lidmaatschap van de NBB op te zeggen;
    
de vereniging draagt daarvoor zorg overeenkomstig de ter
     zake geldende voorschriften van de NBB.

GELDMIDDELEN 

Artikel 11:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
     a. een van de leden te heffen contributie, vast te stellen
        door de algemene vergadering;
     b. bijdragen van donateurs;
    
c. ontvangsten uit wedstrijden;
    
d. andere inkomsten.

Artikel 12:
1.   Het bestuur bestaat uit tenminste vijf seniorleden.
     Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene
     vergadering.
     Indien in het bestuur een of meerdere vacatures bestaan,
     blijft dit volledig bevoegd.
     Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris
     en penningmeester aan.

2.   De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij
     besluit van de algemene vergadering.
     Een benoeming van een bestuurslid door de algemene
     vergadering geschiedt voor maximaal drie jaren.

3.   Jaarlijks treden twee bestuursleden af volgens een door het
     bestuur op te maken rooster. D
e aftredenden zijn terstond
     herkiesbaar.
     De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te
     nemen mits dit schriftelijk geschiedt met
een opzegtermijn
     van 
tenminste drie maanden.

Artikel 13:
1.   Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.

2.   Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
     rechte.
     Het kan een of meer zijner leden met de buitenrechtelijke
     vertegenwoordiging belasten.
    
Het kan een of meer zijner leden met de vertegenwoordiging
     belasten.

3.   Indien tegenover derden van een door of namens de vereniging
     genomen besluit dient te blijken,
is daartoe de handtekening
     van de voorzitter en de secretaris of van hun respectieve
     plaatsvervanger
voldoende.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14:
1.   Ieder jaar wordt tenminste één algemene vergadering
     (Jaarvergadering) gehouden.
     Een algemene vergadering wordt tevens gehouden in die
     gevallen als bepaald in het huishoudelijk
reglement.

2.   De vastgestelde plaats, datum en tijd zal tenminste twee
     weken voor die datum aan de leden schriftelijk of per 

     e-mail worden bekend gemaakt.

3.   De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit.

4.   De algemene vergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien
     door minder dan twintig procent
der stemgerechtigde leden in
     de algemene vergadering de presentielijst is getekend.
    
Indien op grond van het in de vorige volzin bepaalde de
     algemene vergadering geen besluiten kan nemen,
zal binnen
     één en twintig dagen een nieuwe vergadering moeten worden
     belegd. 
Deze vergadering zal, ongeacht het aanwezige aantal
     stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn,
mits de
     agenda onveranderd is gebleven en de aankondiging van de
     nieuwe vergadering tijdig aan de leden
is kenbaar gemaakt.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15:
1.   Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor
     zover zij niet ten tijde van de vergadering
als lid zijn
     geschorst.
    
Het bestuur kan tevens toegang verlenen aan andere dan in de
     vorige volzin bedoelde personen.

2.   Stemgerechtigden zijn de seniorleden. Zij brengen ieder één
     stem uit.
     Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen
     uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander
    
stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee
     stemmen kan uitbrengen.

3.   Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten
     genomen met een meerderheid van
de uitgebrachte geldige
     stemmen.
     O
nder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de
     uitgebrachte geldige stemmen.
    
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen
     of stembiljetten die, naar het oordeel
van de voorzitter of
     het stembureau: blanco zijn, ondertekend zijn, onleesbaar
     zijn, een persoon niet
duidelijk aanwijzen, de naam bevatten
     van een persoon die niet kandidaat gesteld is,
voor iedere
     verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten, meer bevatten
     dan een duidelijke aanwijzing
van de persoon die is bedoeld.

4.   Over zaken wordt mondeling of bij handopsteken gestemd.
     Indien bij stemming over zaken de stemmen staken,
wordt het
     voorstel geacht te zijn verworpen.

5.   Over personen wordt schriftelijk met ongetekende
     stembiljetten gestemd.
Voor een schriftelijke stemming wordt
     door de voorzitter een stembureau benoemd, bestaande uit drie
     leden, 
dat belast wordt met de vaststelling van het
     stemresultaat.

ó.   Bij stemmen over kandidaten worden er zoveel stemmingen
     gehouden als er plaatsen te vervullen zijn.
     Indien over kandidaten moet worden gestemd en bij de eerste
     stemming niemand de meerderheid der
uitgebrachte stemmen
     heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de
     kandidaten,
die bij de eerste stemming de meeste en op één na
     meeste stemmen op zich
heben verenigd.
    
Komen er door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen
     meer dan twee kandidaten in aanmerking, dan
komen deze allen
     in herstemming.
     Bij zulk een herstemming is het grootste aantal stemmen
     beslissend.
     Indien bij herstemming de stemmen staken beslist het lot.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 16:
1.   Er bestaat een huishoudelijk reglement, vastgesteld door de
     algemene vergadering.
    
Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

2.   Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts
     worden aangebracht door de algemene vergadering.
     De aldus gewijzigde bepalingen treden in werking met ingang
     van de dag, volgende op die van de aanneming
door de algemene
     vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17:
Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen alleen worden
genomen door de algemene vergadering met een
meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen
met dien verstande dat het
voorstel tot statutenwijziging bij het
schriftelijk bijeenroepen der algemene vergadering afzonderlijk
dient te worden
vermeld.

ONTBINDING

Artikel 18:
Alleen een algemene vergadering, daartoe in het bijzonder
bijeengeroepen, kan besluiten tot het ontbinden
van de vereniging.
Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde
van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
Bij ontbinding van de vereniging wordt met haar bezittingen
gehandeld volgens de mening van de algemene
vergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de Badminton Vereniging Zevenhuizen

Artikel 1:
De leden zijn gerechtigd aan oefeningen en wedstrijden deel te
nemen op de met hen overeengekomen speeltijden.
Zij worden onderverdeeld in:
- seniorleden: zij die op 1 augustus van het lopende boekjaar
  zestien jaar of ouder zijn;
- juniorleden: zij die de leeftijd van de seniorleden' nog niet
  hebben bereikt.

Artikel 2:
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating
door het bestuur genomen op een schriftelijke
aanvraag bij de
secretaris.
Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap van de
vereniging de schriftelijke toestemming nodig van
hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Het toelatingsbeleid wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur
door de algemene vergadering vastgesteld.
De aanvraag wordt gedaan door middel van een door het bestuur ter
beschikking te stellen formulier, welk bij
de secretaris dient te
worden ingediend. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier
verstrekte gegevens
door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
De secretaris maakt de aanvraag onverwijld aan het bestuur bekend
op de wijze als door het bestuur voor zodanige
bekendmakingen zal
zijn bepaald.
De aanvraag tot het lidmaatschap wordt op de eerstvolgende
bestuursvergadering behandeld.
Indien tot toelating wordt besloten, wordt hiervan mededeling
gedaan aan de aanvrager; voorts wordt de toelating
bekend gemaakt
op door het bestuur te bepalen wijze.
Een afwijzende beslissing, eventueel inhoudende plaatsing op de
wachtlijst, wordt schriftelijk medegedeeld aan de
aanvrager.

Artikel 3:
Donateurs zijn niet gerechtigd tot deelneming aan wedstrijden en
oefeningen. Zij steunen de vereniging met een
jaarlijkse bijdrage.
Donateurs mogen geen functie in de vereniging hebben.

Artikel 4:
Leden zijn verplicht - behoudens dispensatie van het bestuur -
uiterlijk voor 1 december een op voordracht van
het bestuur door
de algemene vergadering vastgestelde contributie te betalen.
Bij niet tijdige betaling van de contributie, kan de penning-
meester een boete van € 5,- per aanmaning opleggen. Dit ter
beoordeling van de penningmeester.

Artikel 4a:
De vereniging kent vanaf november 2015 een blessure regeling. Deze
werkt als volgt:
- De blessuretijd gaat in nadat de geblesseerde speler zich schriftelijk
 
of per email bij het secretariaat heeft aangemeld i.v.m. de
  blessure en dit is bevestigd door het bestuur.
- Alleen bij hoge uitzondering mag ook het bestuur iemand aanmelden.
- Er wordt niet geantedateerd.
- De blessuretijd moet minstens 4 maanden bedragen.
- De contributie over de tijd van de blessure wordt het volgende
 
seizoen voor 90% in mindering gebracht op het contributiebedrag
 
van dat volgende seizoen.
- Er is geen controle.

Artikel 5:
De contributie wordt op voorstel van het bestuur voor iedere groep
van leden door de algemene vergadering
vastgesteld.

Artikel 6:
Opzegging van het lidmaatschap door seniorleden dient tenminste
drie maanden voor het einde van het boekjaar
schriftelijk te
geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt alsdan
tegelijk met het verstrijken van het
boekjaar, waarin wordt
opgezegd. Bij opzegging van het lidmaatschap bestaat geen recht
op restitutie van contributie 
voor het lopende boekjaar.
Voor juniorleden kan het bestuur een andere regeling treffen.

Artikel 7:
Opzegging door het bestuur namens de vereniging geschiedt
schriftelijk door de secretaris onder vermelding van de
redenen.

Artikel 8:
Royement kan slechts door het bestuur worden uitgesproken. Nadat
het bestuur tot royement heeft besloten, wordt
het betrokken lid
ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het
besluit, met opgave van redenen,
in kennis gesteld.
Betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze
kennisgeving in beroep te gaan bij een algemene
vergadering,
die in haar eerstvolgende vergadering het besluit tot royement
moet bekrachtigen.
Tot het moment van bekrachtiging door de algemene vergadering is
het lid geschorst, met dien verstande dat
betrokkene voor het
voeren van verweer toegang heeft tot die algemene vergadering en
bevoegd is daar het woord
te voeren.
Na bekrachtiging van het royement verliest degene die is geroyeerd
onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap
voortvloeiende;
hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog
niet werd voldaan na te komen.

Artikel 9:
Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de
uitoefening van zijn rechten te schorsen.
Als reden voor schorsing komt in aanmerking wangedrag, zowel in
als buiten de vereniging.
De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld.
Alle schorsingen, welke bij het houden van een
algemene
vergadering nog lopen, vervallen alsdan van rechtswege, tenzij
de algemene vergadering de schorsing
bekrachtigd.
Artikel 9a:
Het bestuur is bevoegd, na een besluit daartoe in de algemene

ledenvergadering, om de vereniging aan of af te melden bij 
Badminton Nederland.
Artikel 9b:
Het bestuur is bevoegd om een lid van de vereniging aan of af

te melden bij Badminton Nederland.

BESTUUR

Artikel 10:
Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester en twee commissarissen,
die allen seniorlid
moeten zijn.
De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of
ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.

Artikel 11:
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring
van zijn bevoegdheid, in haar gehele
omvang te behartigen.

Artikel 12:
Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen,
hetwelk wordt gevormd door voorzitter,
secretaris en penningmeester.
Het dagelijks bestuur behandelt die zaken welke geen uitstel
gedogen, alsmede die welke het worden opgedragen.
Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende
bestuursvergadering mede.
Artikel 12a: (voorlopige wijziging)
De secretaris vervult tevens de functie van: functionatis voor
de gegevensverwerking (FG), zoals bedoelt in de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Hij bewaakt de persoonsgegevens, die staan op het aanmeldings-
formulier,
zoals bedoelt in art. 2 van het H.R, Hij deelt deze
gegevens alleen met de
andere bestuurs- en commissieleden van

Badminton Vereniging Zevenhuizen. Deze zijn gehouden de
persoonsgegevens niet verder te verspreiden. De persoonsgegevens
worden niet aan commerciële partijen verstrekt. De persoons-
gegevens worden slechts met andere partijen (bv Badminton
Nederland) gedeeld na een bestuursbesluit hierover en na
geregistreerde schriftelijke toestemming van elk betrokken lid
persoonlijk.

De secretaris (FG) houdt in een register bij, wanneer wie welke
gegevens krijgt en ook houdt hij bij: de schriftelijke toestemming
van de betreffende personen voor deze actie. Tevens houdt hij in
dit register bij, wanneer er zich datalekken voordoen. Bij ernstige
datalekken meldt hij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Artikel 12b: (voorlopige wijziging)
De gegevens op het aanmeldingsformulier bevatten de volgende items:

- Voorletters, achternaam, adres en woonplaats t.b.v. de
  administratie;
- Roepnaam, telefoon en/of e-mailadres t.b.v. de onderlinge
  communicatie;
- Geboortedatum t.b.v. mogelijke incasso opdrachten.
- Spelen op maandag(vrijdag) of woensdag (vrijdag) ter vaststelling
  van de contributie.

Artikel 13:
Het bestuur bepaalt welke taak ieder der commissarissen in het
bijzonder zal hebben te vervullen.

Artikel 14:
Bestuursvergaderingen worden naar behoefte door de voorzitter of
op voorstel van twee bestuursleden belegd.
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet
tenminste de meerderheid der bestuursleden a
anwezig is.
Besluiten waaraan financiële gevolgen verbonden zijn voor de
vereniging, kunnen slechts genomen
worden bij aanwezigheid van de
penningmeester.

Artikel 15:
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het
verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het nakomen
van de
statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen.
Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit
dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken,
welke
zijn handtekening niet behoeven, door hem worden meeondertekend.
Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag
vast, behoudens het recht van de algemene vergadering
daarin
wijziging aan te brengen; hij heeft het recht de beraadslagen te
doen beëindigen, indien hij meent dat de 
vergadering voldoende is
ingelicht, doch is verplicht deze te hervatten, zo de
x-meerderheid van de in de algemene
vergadering aanwezige
stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt, mits
deze leden de presentielijst
hebben getekend ten tijde van de
aanvang van de beraadslagingen over het desbetreffende
agendapunt.

Artikel 16:
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover
deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast
met het
notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden
namens de vereniging door hem ondertekend;
hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Jaarlijks
brengt hij in een algemene vergadering het jaarverslag uit.
Hij houdt een ledenlijst of register bij, uit welke de aard van
lidmaatschap dient te blijken.
Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

Artikel 17:
De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor dat beheer is hij
persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor
de inning van
de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten
en uitgaven, zodanig, dat
de vorderingen en schulden van de
vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.
Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan
tegen bewijs.
Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden der lopende
uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig
door het bestuur
te stellen regelen.
Jaarlijks brengt hij in een algemene vergadering verslag uit over
zijn beheer. De penningmeester wordt voor zijn beheer
gedécharcheerd bij besluit van de algemene vergadering. Hij is
verplicht de kascommissie inzage te geven van de kas
en alle
boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te
verstrekken welke de kascommissie van hem ter zake
van zijn
beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem
jegens het bestuur, dat hem
te allen tijde ter verantwoording
kan roepen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18:
Tussen 1 september en 1 november daarop volgend wordt een algemene
vergadering (jaarvergadering) gehouden.
Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur
vastgesteld.
De leden worden voor de algemene vergadering door de secretaris
schriftelijk opgeroepen; de termijn van oproeping
bedraagt
tenminste veertien dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het
tijdstip van de vergadering,
benevens de te behandelen onderwerpen.
De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement
en
interpellatie. Zij is voor alle leden toegankelijk.
Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de
kandidaat.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden gesteld,
mits zij hiervan vóór de vergadering schriftelijk
kennis geven aan
de secretaris. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen
verkiezing gehouden en
geldt de door het bestuur gestelde
kandidaat gekozen. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.

Artikel 19:
In de vergadering als bedoeld in het eerste lid van het vorige
artikel zal, buiten hetgeen overigens op de agenda
mocht zijn
geplaatst:
1.   de secretaris het jaarverslag uitbrengen;

2.   de penningmeester het financiële verslag uitbrengen, waarna
     de vergadering, gehoord het advies van de kascommissie,
     gelegenheid moet worden gegeven zich over decharge van de
     penningmeester uit te spreken.

Artikel 20:
Een buitengewone algemene vergadering kan door het bestuur worden
uitgeschreven.
Het bestuur is daartoe verplicht, indien tenminste één tiende der
stemgerechtigde leden hierom, met opgave van
de te behandelen
punten, schriftelijk hebben verzocht. In dit geval dient de
vergadering binnen drie weken na
ontvangst van het verzoek te
worden gehouden. Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek
van de hiervoor
bedoelde leden, dan zijn deze zelf bevoegd tot
oproeping van de betreffende vergadering over te gaan. Het overige
bij artikel 18, met betrekking tot het oproepen bepaalde, vindt
overeenkomstig toepassing.

COMMISSIES

Artikel 21:
Jaarlijks wordt in een algemene vergadering met meerderheid der
uitgebrachte stemmen een kascommissie ingesteld
bestaande uit
tenminste twee personen. Dit dient uiterlijk 2 maanden voor de
jaarvergadering te geschieden.
Tevens kunnen andere commissies door de algemene vergadering,
dan wel door het bestuur, worden ingesteld en
ontbonden, met
uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 23. De andere
commissies staan, ieder op het haar
toegewezen gebied, het
bestuur bij in de vervulling van haar taak.

Artikel 22:
Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van de kascommissie. De
kascommissie houdt toezicht op het beheer van de
geldmiddelen door
de penningmeester; zij is gehouden tenminste één maal per jaar de
kas, de boeken en de bescheiden
van de penningmeester na te zien.
Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan
de algemene
vergadering en aan het bestuur. Indien de kascommissie
termen vindt om de penningmeester
wegens zijn beheer decharge te
doen verlenen, adviseert zij de algemene vergadering dienaangaande.

Artikel 23:
Indien daartoe behoefte is wordt door de algemene vergadering of
het bestuur een jeugdcommissie ingesteld.
Deze behoefte wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de
vereniging 15 of meer juniorleden telt.
Ontbinding van deze commissie kan slechts geschieden door de
algemene vergadering.

SLOTARTIKEL

Artikel 24:
In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet
voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de
bepalingen
van de statuten en van het huishoudelijk reglement
te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk
bekendgemaakte regels en bepalingen.
Ieder lid is verplicht zich bij toetreding een exemplaar van de
statuten en het huishoudelijk reglement aan te schaffen,
eventueel tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen
prijs.
De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen
van dit reglement, mits niet in strijd komende met
de statuten en
met de bepalingen van dit reglement in die gevallen, waarin een
bijzondere meerderheid wordt vereist.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 16 oktober 1989.

Algemene info                                                                          Home

Kalender

Mei 2019
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertorial